Avukata Sor

ANLAŞMALI BOŞANMA KONUSUNDA AŞAMALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

   ANLAŞMALI BOŞANMA 

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası

        Anlaşmalı boşanmayı en kısa şekliyle tanımlayacak olursak, eşlerin boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmalarıdır diyebiliriz. Bu durumda kanun otomatikman evilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve taraflar gerekli hususlarda anlaşmışlar ise artık evliliğin sürdürülmesinin manasız olduğunu kabul eder.

        Anlaşmalı boşanma talep ettiğimizde baş vuracağımız merci görevli aile mahkemesidir eğer bulunulan yerde aile mahkemesi yok ise, bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile mahkemesi sıfatı ile bakar ve süreci bu mahkemeler yönlendirir.

        Anlaşmalı boşanmanın şartlarına bakacak olursak; İlk şartı tarafların en az bir yıldır evli kalmaları gerektiğidir. İkinci şartımız, eşlerin birlikte dava açması veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesidir. Bunun başka bir yolu da eşlerden birinin anlaşmalı veya farklı bir sebeple boşanma davası açması ve karşı tarafın da hakim huzurunda bunu kabul etmesidir bu da anlaşmalı boşanma olarak kabul edilir. Üçüncü şart eşlerin mahkemede hazır bulunup hakim huzurunda boşanmak istediklerini söylemeleridir. İki tarafında özgür iradesinin bulunması bu noktada çok önemlidir. Dördüncü şart ise hakimin, boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin tarafların karara vardıkları hususları onaylamasıdır. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler yukarıda da bahsettiğimiz üzere boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin olarak her konuda anlaşmalıdırlar yani neticede tarafların birbirlerine ödeyecekleri yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminatlar kararlaştırılmalıdır. Yine aynı şekilde çocukların velayetine, nafakalarına ve çocuklarla görüşme günlerinin tespit edilmesi konularında da eşler anlaşmış olmalıdır. Sonuçta hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmayı onaylar veya gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Gerekli görüldüğü durumlarda yapılan değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Burada dikkat edilmesi gereken husus hakimin tamamen tarafların ikrarları ile bağlı olmadığıdır. 

        Anlaşmanın hükümleri, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin konularda tam bir fikir birliği var ise taraflar duruşmadan önce de anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyebilirler. Yine protokol hazırlanmaksızın tüm bunları hakim önünde de söyleyebilirler. Hakim, bu bilgileri ve beyanları zapta geçirecek ve taraflara imzalatacaktır. Bu dört şart da gerçekleştiğinde hakim, tarafların boşanmasına karar verecektir.

        Dikkat Çekmek istediğimiz son husus olarak anlaşmalı boşanma davalarında protokol hazırlanırken taraflar boşanmanın fer’i niteliğinde olan; nafaka, tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyaları gibi hususları tek tek belirlemelidirler. Boşanma aşamasından sonra bu anlaşılan hususlarda tarafların yeniden talepte bulunması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma sonucunda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir. Yine boşanmasından sonra, boşanma protokolünde kararlaştırılan konularda yeniden dava açmak mümkün olamıyor. Bunun istisnasını ise çocuklar lehine protokole madde konulmamış olması halinde iştirak nafakası oluşturuyor.

        Genel hatlarıyla anlaşmalı boşanmanın aşamalarını sıralayacak olursak;

 • Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır
 • Boşanma Protokolü Hazırlanır
 • Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir
 • Protokol Taraflarca İmzalanır
 • Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır
 • Protokol ve Dava Dilekçesi İle Boşanma Davası Açılır
 • İvedi Duruşma Günü İstenir
 • Taraflar Duruşma Günü Mahkemeye Giderler
 • Taraflar Boşanma İradelerini Açıklar ve Protokoldeki İmzalarını İkrar Ederlerse
 • Mahkemece Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilir
 • Gerekçeli Karar Yazılır
 • Gerekçeli Karar Tebliğ Alınır
 • Taraflar Temyizden Feragat Eder
 • Kararın Kesinleşmesi Yapılır
 • Nüfus Müdürlüğüne Karar Gönderilir ve Taraflar Kimliklerini Değiştirebilirler