Avukata Sor

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Aslı Tekin Hukuk Bürosu Nerede?

  Kurtuluş Mh. Uzak Sk. Grup Plaza B Blok No: 28 / 8 K: 3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

  0 222 220 99 88  -  0532 257 53 05 telefon numaralarından bize ulaşılabilir.

 • Vekalet nasıl düzenlenir? Nelere dikkat ediilmelidir?

  Vekalet, vekil tayin etmek istediğiniz avukatın bilgilerini söyleyerek, yahut kartviziti ile NOTERLİK makamınca tanzim edilir. Noter harcı 90,50-120TL aralığındadır. Avukat vekaletnamesi GENEL VEKALETNAME olarak başlıklandırılmışsa da, avukatların yetkileri sınırlıdır ve sadece görevlendirme ile işlem yapabilmektedir. Genel vekaletnameye bazı hallerde eklemeler yapmak gerekir. Örneğin İş ve ticaret davalarında dava şartı olan arabulucuya başvurma yetkisi içermelidir. Boşanma davasında vekil tayin etmek istiyorsanız fotoğraflı ve boşanma konulu vekaletnamede ek ibare olmalıdır. Tavsiyemiz önce avukat ile görüşerek, Noter'e gidilmesidir.

 • Avukat ile temsil zorunlu mudur?

  Avukat ile temsil tabiki zorunlu değildir. Ancak avukatınız olmadığı hallerde usuli ve esasa ilişkin hata ihtimali yüksek olup, bu hataların dönüşü olmayacaktır. Tebligatların size ulaşması her zaman  mümkün olmayabilir. Yahut her celseye katılamayabilirsiniz. Hukukumuzda her aşamda zaman kısıtlaması vardır ve süresinde verilmeyen dilekçeler geçersizdir. Hiçbir hataya mahal vermeden hakkınızın layıkıyla korunması için avukat ile temsil tavsiyemizdir.

 • Avukat ile iletişim nasıl olmalıdır? E-posta ve telefon ile görüşmek mümkün müdür?

  Avukat ile mesai saatleri içerisinde gerek e-mail, gerekse telefon aracılığıyla görüşme yapılabilir. Davanın halli bakımından bazen yüzyüze görüşme yapmak faydalı ve bizce gereklidir. 

 • Dava veya icra yoluyla yaptığım masrafları iade alabilir miyim?

  Dava veya icra takibinde haklı çıkmanız halinde yaptığınız masraflar karşı taraftan iade alınmaktadır. Şayet kısmi bir kabul var ise, mahkeme ilamında kısmi kabul ile orantılı şekilde masraflarınızı yine iade alabilirsiniz.

 • Boşanma davasını önce karşı tarafın açması mı beklenmelidir?

  Sıkça karşılaştığımız bu sorunun cevabı çok nettir. Her kim artık karşı tarafın kusuru ile evliliği yürütemez hale gelmişse, artık eşini tolere edemez halde ise, bu kişi boşanma davasını açmalıdır. Hukuk genel prensibi olan "KİMSE KENDİ KUSURUNA DAYANAMAYACAKTIR" ilkesi gereği kusursuz olduğunu düşünen dava açacaktır. Aksi takdirde karşı taraf davayı açtığında sanki davayı açmayan sizin kusurunuz var addedilmektedir.

 • Boşanma davası açtığımda çocuğun velayetini alabilir miyim?

  Bu sorunun cevabı her vakaya göre değişiklik gösterecektir. Çocuğun yaşı, çocukla yapılan pedagog görüşmesi, tarafların sosyo-ekonomik koşulları, kusur sebepleri, çocuğun alışkın olduğu ortam ve benzeri pek çok husus velayet hakkını etkilemektedir. Ancak söyleyebileceğimiz şudur ki, anne bakımına muhtaç yaşta olan çocukların velayetinin anneye verilmesi kuvvetle muhtemeldir.

 • Boşanma davası açtığımda nafaka alabilir miyim?

  Boşanma davası açtığımızda dava dilekçesinde ivedilikle tedbir nafakasının bağlanması talep edilir ve yüksek oranda tensip ile beraber tedbir nafakasına hükmedilir. Ancak bu nafakanın miktarı her davada tarafların durumlarına göre değişmektedir.

 • Aldatan eş aile birliği içerisinde edinilen mallardan hak talep edebilir mi?

  Türk Medeni Kanununda düzenlenen yasal mal rejimi gereğince evlilik birliği içersinde edinlen mallar ortaktır ve bu ortaklık hiçbir şarta bağlanmamıştır. Eşlerden birinin ağır kusuru halinde dahi, mallrdaki payını alma hakkı bertaraf edilemeyecektir.

 • Boşanma davası ne kadar sürer?

  Boşanma davaları iki türlüdür. Anlaşmalı olarak boşanma gerçekleşecekse  tek celsede boşanma sağlanacaktır. Ancak çekişmeli boşanma davası açılmışsa, en iyi şartlarda iki -üç celse sürecek ve istinaf aşaması da olur ise 1 yılı aşabilecektir.

 • Ortaklığın giderilmesi(İzael-i şuyu) davası nedir?

  Miras ve sair sebeplerle menkul yada gayrimenkul mal üzerindeki ortaklığın dava yolu ile giderilmesidir. Mahkemenin esas gayesi malın aynen taksimini sağlamaktır. Ancak mal ortaklar arasında aynen taksim edilemiyor ise, bu durum bilirkişi raporu ile belirlenir ve satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilir. Bu karar kesinleştiğinde kararı veren mahkemenin kalem müdürü tarafından satış dosyası hazırlanır, tekrar keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak, satış gerçekleştirilir. Her hissedar hissesine düşen pay, adına açtırılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ortaklık giderilmiş olur.

 • İşçinin iş akdini sonlandırmak için haklı sebepleri nelerdir?

  4857 sayılı İş Kanunun 24. maddesinde işçinin iş akdiini derhal fesih sebepleri sayılmıştır;

  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller,
  • Zorlayıcı sebepler.

  Bu sebepler işçi lehine değerlendirilerek kapsam geniş tutulmaktadır.

 • Danışma ücreti ne kadar?

  Özel bir çalışma gerektirmeyen hususlarda danışmanlık ücreti talep etmemekteyiz. 

 • İşçilik alacaklarında zaman aşımı ne kadardır?

          Kural olarak İşçinin ücret alacakları, Yolluk, İkramiye, İzin ücreti ve fazla çalışma ücreti İş Kanunu madde 32'ye bakacak olursak 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Sözleşme sebebiyle ortaya çıkan borçların ifa edilmemesinden doğan tazminatlar ise 10 yıllık zaman aşımına tabidirler.

           Burada dikkat edilmelidir ki;

  İş sözleşmesinden kaynaklanan tazminatlar olan Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, denkleştirme Tazminatı için zaman aşımı süreleri; 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmeleri sona erenler için zaman aşımı süresi 10 yıl, 25.10.2017 tarihinden sonra sona erenler için zaman aşımı süresi 5 yıldır.

   

 • iş sözleşmemi nasıl feshedebilirim?

          İş sözleşmesinde fesih tek taraflı bir irade beyanıyla ve karşı tarafın kabulüne ihtiyaç duyulmadan yapılabilir. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaşmasıyla sonuç doğurur. Kural olarak fesih bildirimi bir şekle tabi değildir. Yazılı, sözlü olabilir. Burada asıl önemli olan fesih iradesinin açıkça ortaya konulmasıdır yani iş ilişkisinin sona erdirilmek istendiğinin anlaşılmasıdır.

          Burada Dikkat edilmelidir ki; iş güvencesinden yararlanan bir işçinin iş sözleşmesi geçerli bir nedenle fesh edilmek isteniyorsa, işveren fesih bildirimini yazılı ve fesih sebebini açıkça belirterek yapmalıdır.

 • 18 yaşından sonra da iştirak nafakası alınabilir mi?

          İştirak nafakası Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşin çocuğun giderleri için ödemek zorunda olduğu nafakadır. Çocuğun 18 yaşını doldurması yani reşit olmasıyla birlikte iştirak nafakası, kaldırılması için dava açılmasına gerek olmadan kendiliğinden sone erer. Bilinmelidir ki bu tarihten  sonra yapılan nafaka ödemeleri varsa bunların iadesi talep edilemez. 

          Çocuk reşit olduktan sonra da eğitime devam ediliyorsa bu süreçte yeni bir dava açılarak yardım nafakası talep edilebilir. "Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler." Bu durumda tabiki yardım nafakası talep edilebilinecektir. 

          Yine belirtmek isteriz ki eğitimi devam eden çocuğun iştirak nafakasının reşit olduktan sonra eğitim yardım nafakasına dönüştüğü ve bu şekilde devam ettiği yönünde yargıtay kararları mevcuttur.